Bê Tông Sợi Thuỷ Tinh

VT-D077 20x20x6cm(25 viên/m2) – Viên

26.000

Bê Tông Sợi Thuỷ Tinh

VT-D079 35x40x6cm(10 viên/m2) – Viên

75.000

Bê Tông Sợi Thuỷ Tinh

VT-D081 32x20x6cm(16 viên/m2) – Viên

45.000

Bê Tông Sợi Thuỷ Tinh

VT-D082 25x35x6cm(11,4 viên/m2) – Viên

65.000

Bê Tông Sợi Thuỷ Tinh

VT-D089 15x6x2,5cm(17 viên/m2) – Viên

38.500

Bê Tông Sợi Thuỷ Tinh

VT-D102 20x20x3cm(25 viên/m2) – Viên

26.000

Bê Tông Sợi Thuỷ Tinh

VT-D110 820x637x9cm(2 viên/m2) – Viên

360.000

Bê Tông Sợi Thuỷ Tinh

VT-D112 15x10x7x1cm(67 viên/m2) – Viên

750.000

Bê Tông Sợi Thuỷ Tinh

VT-D136 25x25x5cm(16 viên/m2) – Viên

750.000

Bê Tông Sợi Thuỷ Tinh

VT-D137 10x20x10cm(50 viên/m2) – Viên

750.000

Bê Tông Sợi Thuỷ Tinh

VT-D138 35x35x5cm(8,16 viên/m2) – Viên

750.000

Bê Tông Sợi Thuỷ Tinh

VT-D139 30x30x5cm(25,6 viên/m2) – Viên

750.000