HỢP ĐỒNG TƯ VẤN THIẾT KẾ KẾT CẤU

       

HỢP ĐỒNG TƯ VẤN THIẾT KẾ KẾT CẤU

Số:  XXX.20XX/HĐTK/TTP

Công Ty TNHH XXX

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG – THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ

TOÀN THIỆN PHÁT

 – Đà Nẵng, Tháng XX/20XX –


MỤC LỤC

 1. CÁC CĂN CỨ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG.. 3
 2. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG.. 4
 3. ĐỊNH NGHĨA VÀ DIỄN GIẢI 4
 4. KHU VỰC DỰ ÁN.. 6
 5. PHẠM VI CÔNG VIỆC VÀ SẢN PHẨM… 6
 6. THỜI HẠN CUNG CẤP DỊCH VỤ.. 6
 7. PHÍ DỊCH VỤ VÀ THANH TOÁN.. 7
 8. KHIẾM KHUYẾT VÀ CÔNG VIỆC PHÁT SINH.. 9
 9. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN NHẬN THẦU.. 9
 10. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN GIAO THẦU.. 11
 11. SỞ HỮU TRÍ TUỆ.. 10
 12. BẢO ĐẢM… 11
 13. SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG.. 11
 14. THÔNG BÁO.. 12
 15. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG VÀ XỬ LÝ TRANH CHẤP. 12
 16. NGÔN NGỮ, LUẬT ÁP DỤNG, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP. 12
 17. HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG.. 13

CÁC CĂN CỨ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

 • Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội;
 • Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội;
 • Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Nghị định số 42/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
 • Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 15/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
 • Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;
 • Thông tư 08/2016/TT-BXD, ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng, hướng dẫn một số nội dung hợp đồng tư vấn xây dựng;
 • Các văn bản pháp luật hiện hành khác có liên quan;
 • Căn cứ năng lực thiết kế của Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại và Dịch vụ Toàn Thiện Phát.
 • Căn cứ nhu cầu và khả năng của các Bên.

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG

Hôm nay, ngày   tháng    năm 2019, chúng tôi gồm các bên ký hợp đồng dưới đây: BÊN GIAO THẦU: Công Ty TNHH XXX (gọi tắt là Bên A) Đại diện    :     Ông XXX             Chức vụ: Tổng Giám đốc Địa chỉ      :     XXX Điện thoại :     XXX Mã số thuế:     XXX Tài khoản  :     XXX BÊN NHẬN THẦU: CÔNG TY TNHH  XÂY DỰNG – THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TOÀN THIỆN PHÁT (gọi tắt là Bên B) Đại diện    :       Ông Trần Nguyên Duy Thịnh            Chức vụ: Giám đốc Địa chỉ      :       78 Lê Văn Thịnh, P Hòa Minh, Q Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng Điện thoại :       0903.950.189 Mã số thuế:       0401374644 Tài khoản  :       XXX (BÊN GIAO THẦU và BÊN NHẬN THẦU mỗi bên sau đây sẽ được gọi là “Bên” và cả hai bên được gọi chung là “Các Bên”). XÉT RẰNG, BÊN GIAO THẦU mong muốn BÊN NHẬN THẦU cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế kết cấu cho công trình : Văn phòng XXX. Vì vậy, Các Bên cùng đồng ý ký vào Hợp Đồng này, theo các điều khoản và điều kiện như sau:

ĐỊNH NGHĨA VÀ DIỄN GIẢI

  • Ngoại trừ ngữ cảnh buộc phải giải thích khác, trong Hợp Đồng này, các từ và cụm từ dưới đây được định nghĩa như sau:
   • Các Bên Liên Quan”nghĩa là các bên thứ ba có liên quan đến việc thực hiện Dự án của BÊN GIAO THẦU, bao gồm nhưng không giới hạn Các Cơ Quan Có Thẩm Quyền, các chủ đầu tư đang thực hiện dự án tại Khu Vực Dự Án, các hộ dân đang sinh sống tại Khu Vực Dự Án, các chuyên gia đầu ngành.
   • Sản Phẩm Báo Cáo Chính thức” là các tài liệu được nêu tại PHỤ LỤC 1: PHẠM VI CÔNG VIỆC.
   • Cơ Quan Có Thẩm Quyền” nghĩa là cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan tới việc thực hiện Dự Án.
   • “Công việc” nghĩa là bất kỳ và toàn bộ các công việc được thực hiện bởi BÊN NHẬN THẦU theo Hợp Đồng Tư Vấn Thiết Kế Kết Cấu này.
   • Dịch Vụ Tư Vấn” là dịch vụ tư vấn thiết kế Kết cấu được quy định tại PHỤ LỤC 1: PHẠM VI CÔNG VIỆC.
   • Dự Án”nghĩa là dự án đầu tư xây dựng do BÊN NHẬN THẦU thực hiện theo Hợp Đồng này.
   • Hợp Đồng” nghĩa là toàn bộ Hợp Đồng này, các phụ lục, sửa đổi và bổ sung các văn bản này (nếu có).
   • Khiếm Khuyết” nghĩa là (những) sai sót của Sản phẩm do lỗi của BÊN NHẬN THẦU khi không tuân thủ Tiêu Chuẩn Cẩn Trọng Nghề Nghiệp.
   • Ngày Bắt Đầu Công Việc” là ngày được nêu ra tại Điều 6.
   • Phí Tư Vấn” nghĩa là khoản tiền do BÊN GIAO THẦU trả cho BÊN NHẬN THẦU theo Điều 5.1.
   • Phí Công Tác” là các khoản chi phí được nêu tại Điều 7.
   • Phụ Lục” nghĩa là toàn bộ (các) Phụ lục được đính kèm theo Hợp Đồng và tạo thành một phần không thể tách rời của Hợp Đồng này.
   • Tài Liệu” nghĩa là tất cả các hồ sơ, bao gồm bản vẽ, hình ảnh đồ họa và các chi tiết kỹ thuật, các hồ sơ tính toán, ước lượng giao thông và các phần mềm được lưu trữ trong các thiết bị lưu trữ kỹ thuật số liên quan đến việc thực hiện Công việc của BÊN NHẬN THẦU.
   • Tiêu Chuẩn Cẩn Trọng Nghề Nghiệp” có nghĩa là cấp độ cẩn trọng nghề nghiệp thường được áp dụng cho các chuyên gia thiết kế thực hiện cùng một hay các dịch vụ tương tự trong cùng một hay các tình huống tương tự trong cùng địa phương theo luật Việt Nam hay những nguyên tắc được Các Bên phê duyệt.
   • Tháng” là khoảng thời gian bằng 30 ngày.
   • Tuần” là khoảng thời gian mà BÊN NHẬN THẦU làm việc bao gồm 05 Ngày Làm Việc.
   • Ngày Làm Việc” là ngày mà các tổ chức kinh tế làm việc không bao gồm ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật, các ngày lễ và ngày nghỉ toàn quốc theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật của quốc gia nơi BÊN NHẬN THẦU đăng ký hoạt động.
   • Thời Gian Chỉnh Sửa” là khoản thời gian mà BÊN NHẬN THẦU sử dụng để chỉnh sửa các lỗi được nêu tại Điều 9 – KHIẾM KHUYẾT VÀ CÔNG VIỆC PHÁT SINH.
  • Trong Hợp Đồng này, trừ khi ngữ cảnh yêu cầu khác đi:
   • Tham chiếu đến một mục, một khoản, một điều, một phụ lục là tham chiếu đến mục, khoản, điều, phụ lục của Hợp Đồng này.
   • Tham chiếu đến một tài liệu sẽ bao gồm cả bản sửa đổi hoặc bổ sung, hoặc thay thế hoặc thay đổi của tài liệu đó; các phụ lục, phụ đính và phụ kiện kèm theo đây sẽ tạo thành một bộ phận không tách rời Hợp Đồng này;
   • Trong trường hợp ngày mà bất kỳ việc sẽ hoàn thành mà không phải là Ngày Làm Việc thì việc đó phải được hoàn thành vào Ngày Làm Việc liền kề trước đó.
   • Bất kỳ điều khoản nào trong Hợp Đồng này không được diễn giải theo hướng bất lợi cho một Bên bởi vì Bên đó là người soạn thảo Hợp đồng này.

ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ DỰ ÁN

  • Tên dự án: XXX
  • Vị trí: XXX

PHẠM VI CÔNG VIỆC VÀ SẢN PHẨM

  • BÊN NHẬN THẦU sẽ cung cấp Dịch Vụ Tư Vấn Thiết kế Kết cấu cho BÊN GIAO THẦU theo các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng Tư Vấn Thiết Kế Kết Cấu này. Trong đó kết cấu sàn sử dụng phương án sàn rỗng kết hợp cáp dự ứng lực, sàn rỗng hoặc sàn dầm btct thông thường.
  • Phạm vi công việc và Sản phẩm của BÊN NHẬN THẦU được quy định chi tiết tại PHỤ LỤC 1: PHẠM VI CÔNG VIỆC.

THỜI HẠN CUNG CẤP DỊCH VỤ

  • BÊN NHẬN THẦU sẽ hoàn thành Dịch Vụ Tư Vấn trong thời gian 45 ngày thiết kế.
  • Ngày Bắt Đầu Công Việc được tính là ngày mà BÊN NHẬN THẦU bắt đầu thực hiện Công việc của Hợp đồng sau khi nhận được bản vẽ hoàn chỉnh về kiến trúc, thông báo và tiền tạm ứng của BÊN GIAO THẦU.
  • Thời Hạn Hoàn Thành bắt đầu được tính từ Ngày Bắt Đầu Công Việc và không bao gồm:
   • Thời gian CHỦ ĐẦU TƯ và các Cơ Quan Có Thẩm Quyền thẩm định và phê duyệt;
   • Thời gian chậm trễ do lỗi của BÊN GIAO THẦU, CHỦ ĐẦU TƯ hoặc các bên thứ ba.
  • Chi tiết của Thời Hạn Hoàn Thành như sau: theo hợp đồng tư vấn chính ký với Chủ đầu tư
   • Nhiệm vụ 1 – Khởi động dự án: Kể từ ngày ký hợp đồng và nhận được tạm ứng đợt 1.
   • Nhiệm vụ 2 – Thiết kế xin phép
   • Nhiệm vụ 3 – Thiết kế bản vẽ kỹ thuật và tiên lượng phần sàn rỗng & cáp dự ứng lực: 10 ngày làm việc
   • Các mốc thời gian chính của các giai đoạn thiết kế: theo tiến độ thực tế.

PHÍ DỊCH VỤ VÀ THANH TOÁN

  • Phí Tư Vấn:
   • Dựa trên Dịch Vụ Tư Vấn và Phí Công Tác, BÊN GIAO THẦU thanh toán cho BÊN NHẬN THẦU một khoản tiền là:
Bằng chữ:XXX
 • Phí tư vấn bao gồm:
 • Chi phí kỹ sư, chuyên gia (tiền lương và các chi phí liên quan).
 • Chi phí cần thiết cho việc hoàn chỉnh sản phẩm tư vấn xây dựng sau các cuộc họp, báo cáo, kết quả thẩm định, phê duyệt.
 • Chi phí đi thực địa.
  • Phí Tư Vấn không bao gồm:
 • Thuế GTGT 10%
 • Chi phí cho các cuộc họp của BÊN GIAO THẦU.
 • Chi phí đi lại khi tham gia vào quá trình nghiệm thu theo yêu cầu của bên giao thầu.
 • Chi phí giám sát tác giả đối với tư vấn thiết kế xây dựng công trình.
 • Chi phí thẩm tra, phê duyệt sản phẩm của Hợp đồng tư vấn này.
 • Chi phí khác mà các bên thỏa thuận không bao gồm trong giá hợp đồng.
  • Phí Tư Vấn trong hợp đồng có thể thay đổi khi hai bên thống nhất:
 • Bổ sung, điều chỉnh khối lượng so với Hợp đồng đã ký.
 • Thay đổi thiết kế theo yêu cầu của BÊN GIAO THẦU.
 • Nhà nước có thay đổi về chính sách.
  • Lịch biểu thanh toán
   • BÊN GIAO THẦU thanh toán Phí Tư vấn cho BÊN NHẬN THẦU theo lịch biểu như sau:
 • BÊN GIAO THẦU tạm ứng đợt 1 trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày Hợp Đồng Tư Vấn Thiết Kế Kết Cấu được ký kết. Ngày số tiền này được ghi có vào Tài Khoản của BÊN NHẬN THẦU được gọi là Ngày Thanh Toán Lần 1.
Hồ sơ đề nghị tạm ứng bao gồm:
 • Đề nghị tạm ứng.
  • BÊN GIAO THẦU tạm ứng đợt 2 trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nghiệm thu hồ sơ thiết kế cơ sở.
Hồ sơ đề nghị thanh toán bao gồm:
 • Đề nghị tạm ứng đợt 2.
 • Biên bản nghiệm thu hồ sơ thiết kế cơ sở.
  • BÊN GIAO THẦU thanh toán đợt 3 trong vòng 05 ngày sau khi BÊN NHẬN THẦU bàn giao đầy đủ hồ sơ thiết kế kết cấu cho BÊN GIAO THẦU.
Hồ sơ đề nghị thanh toán bao gồm:
 • Đề nghị thanh toán.
 • Biên bản nghiệm thu hồ sơ thiết kế thi công.
 • Thanh lý hợp đồng.
  • Các Bên sẽ thỏa thuận về lịch biểu thanh toán các Phí Phát Sinh bằng văn bản.
  • Bất kỳ khoản thanh toán của BÊN GIAO THẦU cho BÊN NHẬN THẦU sẽ được trả bằng đồng Việt Nam (“đồng”) vào tài khoản của BÊN NHẬN THẦU ghi trên Hợp đồng này.
Mỗi khoản thanh toán được xem là hoàn thành khi khoản thanh toán đó được ghi “Có” vào tài khoản của BÊN NHẬN THẦU.
 • Lãi chậm trả:
Trong trường hợp BÊN GIAO THẦU chậm thanh toán theo lịch biểu quy định tại Điều 5.3, BÊN GIAO THẦU phải trả một khoản tiền lãi với lãi suất 1%/tháng (một phần trăm một tháng) tính trên số tiền chậm thanh toán. Trong trường hợp thời gian chậm trả không tròn một tháng, tiền lãi sẽ được tính theo tỉ lệ số ngày trong tháng.
 • Xử lý các khoản thanh toán khi xảy ra tranh chấp:
Nếu BÊN GIAO THẦU không đồng ý với bất kỳ một hạng mục hoặc một phần của hạng mục đó, BÊN GIAO THẦU phải thông báo bằng văn bản cho BÊN NHẬN THẦU trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận được hóa đơn. Phần thanh toán không bị tranh chấp sẽ phải được thanh toán bởi BÊN GIAO THẦU, và phần thanh toán bị tranh chấp sẽ được gửi cho một bên thứ ba do Các Bên lựa chọn để nắm giữ trong khi tranh chấp được giải quyết thông qua trọng tài hoặc thương lượng.

CHI PHÍ HOÀN LẠI

  • Các hồ sơ in thêm ngoài số lượng hồ sơ được xác định ở trên sẽ được hoàn phí bởi BÊN GIAO THẦU.

KHIẾM KHUYẾT VÀ CÔNG VIỆC PHÁT SINH

   • BÊN NHẬN THẦU phải sửa tất cả các Khiếm Khuyết mà BÊN GIAO THẦU đã thông báo bằng văn bản trong thời hạn mà Các Bên đã thỏa thuận bằng văn bản. Bất cứ chi phí nào cho việc sửa chữa Khiếm Khuyết do lỗi của BÊN NHẬN THẦU sẽ do BÊN NHẬN THẦU chịu. Khiếm Khuyết do lỗi của BÊN GIAO THẦU sẽ do BÊN GIAO THẦU chịu.
   • Các công việc ngoài phạm vi nêu tại PHỤ LỤC 1: PHẠM VI CÔNG VIỆC được xem là Dịch Vụ Phát Sinh. Dịch Vụ Phát Sinh sẽ được thanh toán theo Điều 7.4 với điều kiện là Các Bên thống nhất trước bằng văn bản. Các Dịch Vụ Phát Sinh này có thể bao gồm:
    • Sản phẩm công việc thêm do BÊN GIAO THẦU yêu cầu;
    • Thiết kế lại phần lớn (trên 50%) công việc đã được chấp thuận trước đây bởi BÊN GIAO THẦU;
    • Thiết kế lại phần lớn (trên 50%) công việc do việc cung cấp thông tin không chính xác từ phía BÊN GIAO THẦU hoặc từ các đại diện của BÊN GIAO THẦU mà công việc đã được chấp thuận trước đây bởi BÊN GIAO THẦU;

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN NHẬN THẦU

  • BÊN NHẬN THẦU có các nghĩa vụ sau:
   • BÊN NHẬN THẦU thực hiện tất cả các công việc theo yêu cầu thiết kế, nội dung, phạm vi công việc và tiến độ hoàn thành đã nêu và các quy định khác của Hợp đồng này và bảo đảm đáp ứng các yêu cầu của pháp luật về nội dung thiết kế; bảo đảm độ chính xác của các hồ sơ thiết kế (bao gồm cả các chỉ tiêu thiết kế và tính toán); thực hiện đầy đủ các trách nhiệm của tư vấn thiết kế theo quy định của pháp luật Việt Nam.;
   • Bảo quản tài liệu, thông tin được BÊN GIAO THẦU cung cấp;
   • BÊN NHẬN THẦU đảm bảo rằng đáp ứng đầy đủ các điều kiện pháp lý để thực hiện dịch vụ tư vấn thiết kế được yêu cầu đối với tổ chức, cá nhân thực hiện thiết kế theo quy định của pháp luật Việt Nam; đủ kinh nghiệm, năng lực và nhân lực để triển khai các dịch vụ thiết kế cho Dự án phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam. Mọi vấn đề phát sinh từ dự án hay các hoạt động liên quan đến công việc thiết kế cho Dự án phải được BÊN NHẬN THẦU giải quyết kịp thời với các chuyên gia tư vấn thiết kế có kinh nghiệm và năng lực.
   • BÊN NHẬN THẦU có trách nhiệm cung cấp cho BÊN GIAO THẦU đầy đủ hồ sơ thiết kế (bản cứng và bản mềm) theo quy định tại Hợp đồng này và đảm bảo hồ sơ cung cấp đúng các quy chuẩn, tiêu chuẩn của Việt Nam hiện hành, đủ điều kiện xin cấp phép xây dựng, vay vốn ngân hàng, thi công xây dựng, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công phải đảm bảo chất lượng để BÊN GIAO THẦU triển khai thi công. Nếu trong quá trình thi công xảy ra lỗi do thiết kế, gây thiệt hại cho BÊN GIAO THẦU thì BÊN NHẬN THẦU phải chịu trách nhiệm bồi thường giá trị thiệt hại theo quy định của pháp luật. BÊN NHẬN THẦU cam kết sẵn sàng chỉnh sửa hồ sơ thiết kế cho đến khi được sự chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền và không yêu cầu BÊN GIAO THẦU thanh toán chi phí phát sinh cho việc chỉnh sửa
   • BÊN NHẬN THẦU cam kết thực hiện các dịch vụ thiết kế của họ với sự quan tâm, cẩn trọng xứng đáng và những kỹ năng chuyên môn cao nhất để thực thi các trách nhiệm của họ theo như thỏa thuận trong Hợp đồng, theo những tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành hiện hành mà đã được các cơ quan có thẩm quyền chấp nhận trong những dịch vụ tương tự, đảm bảo tốt nhất chất lượng, số lượng và kiểm soát toàn bộ các quy trình kỹ thuật. Nếu chậm tiến độ hoàn thành công việc thì BÊN NHẬN THẦU sẽ phải chịu mức phạt là 0,5% tổng giá trị Hợp đồng cho một ngày quá với tuần đầu tiên, 1,0% tổng giá trị Hợp đồng cho mỗi ngày quá hạn kể từ tuần tiếp theo, nhưng tổng mức phạt không quá 12% tổng giá trị Hợp đồng này.
   • BÊN NHẬN THẦU không được sử dụng bất cứ bản vẽ, thuyết minh và các tài liệu nào khác của dự án cho các mục đích khác nếu không được BÊN GIAO THẦU chấp thuận bằng văn bản.
   • Giữ bản quyền tác giả đối với hồ sơ thiết kế, bản vẽ và các tài liệu khác mà BÊN NHẬN THẦU cung cấp cho BÊN GIAO THẦU.
   • BÊN NHẬN THẦU chịu trách nhiệm giải trình với các đơn vị thẩm tra, thẩm định, cấp phép và các cơ quan quản lý nhà nước về các vấn đề liên quan đến thiết kế khi được BÊN GIAO THẦU yêu cầu.
   • Chịu trách nhiệm về thời gian chậm trễ do phải sửa hồ sơ thiết kế theo kết quả thẩm tra, thẩm định mà do chất lượng thiết kế của mình gây ra. Giá trị phạt theo quy định tại điều 8.1.5 của Hợp Đồng Tư Vấn Thiết Kế Kết Cấu này.
  • BÊN NHẬN THẦU có các quyền sau:
   • Yêu cầu BÊN GIAO THẦU cung cấp các thông tin cần thiết và được sử dụng các thông tin đó cho việc cung cấp các dịch vụ liên quan đến Hợp Đồng này;
   • Yêu cầu BÊN GIAO THẦU cung cấp các văn bản, giấy tờ liên quan đến Dự Án bất kỳ thời điểm nào trong quá trình BÊN NHẬN THẦU thực hiện Hợp Đồng;
   • Tiếp xúc và trao đổi với các Bên Liên Quan bất kỳ thời điểm nào nếu BÊN NHẬN THẦU xét thấy cần thiết.
   • Quyền bảo vệ bản quyền tác giả, quyền từ chối kí hồ sơ thi công hoặc nghiệm thu không đúng với bản vẽ thiết kế kết cấu đã được cơ quan thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.
   • Từ chối thực hiện công việc nằm ngoài phạm vi hợp đồng và những yêu cầu trái pháp luật của BÊN GIAO THẦU.
  • Ngoài các quyền và nghĩa vụ nêu trên, BÊN NHẬN THẦU còn có các quyền và nghĩa vụ khác quy định tại các điều khác trong Hợp Đồng này và theo quy định của pháp luật Việt Nam.

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN GIAO THẦU

  • BÊN GIAO THẦU có các nghĩa vụ sau:
   • Tạo mọi điều kiện cần thiết để BÊN NHẬN THẦU thực hiện hợp lý các quyền của mình nêu tại mục 8.2 của Hợp Đồng;
   • Thanh toán đầy đủ và đúng hạn Phí Tư Vấn, Phí Phát Sinh (nếu có) và các khoản hoàn lại (nếu có) được nêu tại Điều 5 của Hợp Đồng này;
   • Xem xét, đáp ứng yêu cầu của BÊN NHẬN THẦU trong Thời Hạn Trả Lời.
  • BÊN GIAO THẦU có các quyền sau:
   • Yêu cầu BÊN NHẬN THẦU thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình; và
   • Yêu cầu BÊN NHẬN THẦU thông báo về nội dung, kế hoạch trong quá trình thực hiện Hợp Đồng.
  • Ngoài các quyền và nghĩa vụ nêu trên, BÊN GIAO THẦU còn có các quyền và nghĩa vụ khác quy định tại các điều khác trong Hợp Đồng này và theo quy định của pháp luật Việt Nam.

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

  • Các bản vẽ, bản chi tiết kỹ thuật và các tài liệu khác do BÊN NHẬN THẦU thực hiện trong phạm vi công việc theo quy định tại PHỤ LỤC 1: PHẠM VI CÔNG VIỆC (“Tài liệu”) chỉ được sử dụng cho Dự Án. BÊN NHẬN THẦU là tác giả của Tài Liệu và bảo lưu các quyền tác giả theo quy định của pháp luật Việt Nam. Trừ khi BÊN NHẬN THẦU đơn phương chấm dứt Hợp Đồng này trái quy định, BÊN GIAO THẦU không được (i) sử dụng hoặc cho phép bên thứ ba sử dụng Tài Liệu cho bất kỳ dự án nào khác hoặc (ii) sửa đổi và hoàn tất hoặc cho phép bên thứ ba sửa đổi và hoàn tất Dự Án này. Nếu xảy ra vi phạm đối với Tài liệu, BÊN GIAO THẦU đồng ý bồi thường cho BÊN NHẬN THẦU các thiệt hại, tổn thất và chi phí (trong đó bao gồm nhưng không giới hạn trong phạm vi chi phí pháp lý).
  • BÊN GIAO THẦU được phép giữ lại các bản vẽ hình thành trong quá trình thực hiện Dự Án (bao gồm các bản vẽ hoặc các dữ liệu điện tử có thể tái bản lại các bản vẽ, các chi tiết kỹ thuật hoặc các tài liệu khác) để phục vụ cho mục đích thông tin và sử dụng của Dự Án.
  • Việc nộp hay gửi Tài Liệu đến các cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật hoặc để phục vụ các mục đích khác liên quan đến dự án sẽ không được xem là việc công bố ra công chúng dẫn đến mất quyền sở hữu trí tuệ của BÊN NHẬN THẦU.

BẢO ĐẢM

  • Trách nhiệm bảo đảm của BÊN GIAO THẦU đối với BÊN NHẬN THẦU. Theo Điều khoản 16.3, BÊN GIAO THẦU có trách nhiệm bảo đảm và ngăn chặn cho BÊN NHẬN THẦU tránh khỏi các thiệt hại từ việc sơ suất, gian lận và/hoặc hành vi phạm pháp của BÊN GIAO THẦU và/hoặc bất kỳ bên nào mà BÊN GIAO THẦU chịu trách nhiệm pháp lý về hành vi của họ.
  • Trách nhiệm bảo đảm của BÊN NHẬN THẦU đối với BÊN GIAO THẦU. Theo Mục 16.3, BÊN NHẬN THẦU có trách nhiệm bảo đảm và ngăn chặn cho BÊN GIAO THẦU tránh khỏi các thiệt hại từ việc sơ suất, gian lận và/hoặc hành vi phạm pháp của BÊN NHẬN THẦU và/hoặc bất kỳ bên nào mà BÊN NHẬN THẦU chịu trách nhiệm pháp lý về hành vi của họ.
  • Thỏa thuận về chế tài. BÊN GIAO THẦU và BÊN NHẬN THẦU thống nhất các chi phí bồi thường theo luật định khi có sự cố xảy ra.

SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

  • Sự Kiện Bất Khả Kháng có nghĩa là sự kiện không thể thấy trước và ngoài tầm kiểm soát của mỗi Bên và không có lỗi hoặc sự bất cẩn của Bên đó.Các sự kiện đó có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở các hoạt động của Chính phủ và cơ quan có thẩm quyền, chiến tranh và cách mạng, bạo động dân sự, đình công, cháy, lũ lụt, thiên tai, dịch bệnh và tẩy chay chính trị.
  • Nếu Sự Kiện Bất Khả Kháng xảy ra trong Thời Hạn Hợp Đồng Tư Vấn Thiết Kế Kết Cấu, bất kỳ Bên nào bị ngăn cản thực hiện nghĩa vụ bởi sự kiện đó (i) sẽ thông báo cho Bên kia bằng văn bản về sự kiện đó và nguyên nhân, (ii) cung cấp cho Bên kia các bằng chứng hợp lý. Các Bên sẽ tìm kiếm mọi biện pháp để giảm thiểu hay thay thế ảnh hưởng tiêu cực của Sự Kiện Bất Khả Kháng đó cũng như để thực hiện nghĩa vụ của Các Bên.
  • Trong trường hợp hậu quả của Sự Kiện Bất Khả Kháng là không thể khắc phục được và một trong hai Bên không thể thực hiện được quyền và nghĩa vụ của mình trong Hợp Đồng, thì Các Bên sẽ chấm dứt Hợp Đồng.

THÔNG BÁO

  • Mọi thông báo của một Bên cho một Bên kia được thực hiện bằng văn bản gửi về địa chỉ của Bên nhận nêu tại phần đầu của Hợp Đồng.
  • Thông báo bằng văn bản được gửi thông qua các phương thức sau:
   • Chuyển tận tay hoặc gửi qua bưu điện tới địa chỉ liên lạc của Bên nhận; hoặc gửi bằng thư bảo đảm; hoặc Fax đến số fax của Bên nhận.
  • Địa chỉ liên lạc của Các Bên: Như được nêu ở phần thông tin công ty, trừ khi có thông báo về địa chỉ khác.
  • Thông báo được xem là hoàn thành khi được gửi bằng thư bảo đảm hoặc chuyển tay, hoặc báo cáo chuyển thành công từ máy fax nếu gửi bằng fax.

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG VÀ XỬ LÝ TRANH CHẤP

  • Các Bên thống nhất rằng bất kỳ sửa đổi hoặc bổ sung hoặc giải thích Hợp Đồng này đều phải được Các Bên thống nhất bằng văn bản.
  • Hợp Đồng sẽ được chấm dứt trong bất kỳ các trường hợp sau đây:
   • Các Bên thống nhất về việc chấm dứt Hợp Đồng này;
   • Các Bên hoàn thành các nghĩa vụ theo Hợp Đồng.
   • Điều kiện chấm dứt hợp đồng của BÊN NHẬN THẦU: thông báo trước 02 (hai) tuần làm việc.
   • Điều kiện chấm dứt hợp đồng của BÊN GIAO THẦU: thông báo trước 02 (hai) tuần làm việc.
  • Khi một Bên có vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ theo quy định của Hợp Đồng này, thì Bên còn lại có quyền đơn phương chấm dứt Hợp Đồng bằng một thông báo bằng văn bản báo trước 15 ngày.
  • BÊN NHẬN THẦU có quyền đơn phương chấm dứt hoặc tạm dừng Hợp Đồng khi BÊN GIAO THẦU không thanh toán đúng hạn sau khi đã gửi thông báo 02 (hai) tuần làm việc. Trong trường hợp này, BÊN NHẬN THẦU sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến sự chậm trễ hay thiệt hại gây ra từ sự chấm dứt hay tạm dừng trên.

NGÔN NGỮ, LUẬT ÁP DỤNG, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

  • Hợp Đồng này được lập thành 04 bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi Bên sẽ giữ 02 bản gốc.
  • Giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán:
   • Các Bên sẽ giải quyết bất kỳ tranh chấp nào về bất kỳ vấn đề nào của Hợp Đồng này trên tinh thần thiện chí.
   • Nếu Các Bên không thể giải quyết bất kỳ tranh chấp nào trong vòng 30 (ba mươi) ngày sau ngày phát sinh tranh chấp, hay sau thời gian khác mà Các Bên thống nhất, thì tranh chấp sẽ được giải quyết bằng trọng tài.
  • Giải quyết tranh chấp:
   • Mọi tranh chấp liên quan đến Hợp Đồng Tư Vấn Thiết Kế Kết Cấu này mà không thể giải quyết thông qua đàm phán sẽ được giải quyết bởi Tòa án Thành Phố Đà Nẵng hoặc theo quy định pháp luật.
   • Phán quyết của trọng tài là chung thẩm và có giá trị thi hành. Bên thua kiện chịu mọi chi phí phát sinh, kể cả phí luật sư.

HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

  • Hợp Đồng có hiệu lực kể từ ngày ký và kết thúc sau khi Các Bên tiến hành thanh lý Hợp Đồng.
  • Hợp Đồng được thanh lý khi có biên bản xác nhận hoàn thành công việc có chữ ký của Các Bên.
  • ĐỂ LÀM CHỨNG, Các Bên đã chỉ định người đại diện có thẩm quyền để ký Hợp Đồng này.
ĐẠI DIỆN BÊN GIAO THẦU   ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN THẦU
                                                                                  PHỤ LỤC 1: PHẠM VI CÔNG VIỆC
 1. Thiết kế kỹ thuật
1.1. Phạm vi thực hiện và hồ sơ bàn giao:
 • Triển khai hồ sơ xin phép và hồ sơ bản vẽ thi công
 • Số lượng hồ sơ bàn giao: 01 file mềm chứa bản vẽ xin phép và bản vẽ thi công
Hồ sơ bản vẽ bao gồm :
 • Mặt bằng móng, giằng móng.
 • Bản vẽ Chi tiết móng, giằng móng.
 • Mặt bằng tầng bán hầm.
 • Bản vẽ Chi tiết nền bán hầm, vách bán hầm.
 • Các mặt bằng cột, vách, sàn tầng.
 • Bản vẽ Chi tiết cột, vách
 • Các mặt bằng Dầm
 • Các bản vẽ Chi tiết dầm
 • Các mặt bằng bố trí Thép sàn
 • Các mặt cắt thép sàn
 • Các bản vẽ chi tiết cấu tạo khác liên quan.
 • Các yêu cầu, chỉ dẫn kỹ thuật phục vụ quá trình thi công.
 • Thống kê khối lượng thép, cáp ứng lực, hộp rỗng…
1.2. Giai đoạn thực hiện: Nhiệm vụ 1: Triển khai đầy đủ các thành phần kỹ thuật kết cấu và các chi tiết liên quan được cung cấp bởi kiến trúc. Có đầy đủ các thống kê thép. Nhiệm vụ 2: Tham gia họp kỹ thuật để thống nhất các giải pháp kỹ thuật và vật liệu Nhiệm vụ 3: Hoàn thành hồ sơ khi có văn bản kết luận về giải pháp kỹ thuật được lựa chọn Nhiệm vụ 4: Hoàn thành hồ sơ sau khi có biên bản thống nhất với CĐT và đơn vị thẩm tra. CÔNG VIỆC KHÔNG BAO GỒM
 • Thiết kế kiến trúc
 • Thiết kế hệ thống M.E.P
 • Thiết kế và phê duyệt công trình tạm
 • Thiết kế hệ thống bảng chỉ dẫn
 • Thiết kế nội thất
 • Quản lý dự án và tư vấn đấu thầu
 • Giám sát thi công xây dựng toàn thời gian.
 • Quản lý khối lượng
 • Dự toán thi công
 • Thiết kế chiếu sáng đặc biệt
 • Thiết kế âm thanh đặc biệt
 • Thiết kế công nghệ
 • Chi phí đo đạc, khảo sát địa chất, địa hình …
 • Chi phí xin phép xây dựng & phòng cháy chữa cháy
 • Thỏa thuận môi trường
 • Tổng mặt bằng tỉ lệ 1/500
 • Bản vẽ thi công Hạ tầng kỹ thuật
 • Công việc khác không có trong phạm vi của Phụ lục này
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *