Sapphire Plaza – 203 Ông Ích Khiêm Đà Nẵng

Sapphire Plaza - 203 Ông Ích Khiêm Đà Nẵng
Sapphire Plaza – 203 Ông Ích Khiêm Đà Nẵng