1. Mẫu Hợp Đồng Nguyên Tắc Trong Thi Công Xây Dựng Nhà

mẫu nguyên tắc hợp đồng
5/5 - (1 bình chọn)

Mẫu hợp đồng nguyên tắc trong thi công xây dựng

Khi mà có được sự đồng ý, thỏa thuận về việc thi công xây dựng công trình của bên được thầu và bên nhận thầu thì 2 bên sẽ tiến hành làm bản hợp đồng thi công xây dựng. Vậy mẫu hợp đồng gồm những gì?

Khi mà có được sự đồng ý, thỏa thuận về việc thi công xây dựng công trình của bên được thầu và bên nhận thầu thì 2 bên sẽ tiến hành làm bản hợp đồng thi công xây dựng. Vậy mẫu hợp đồng gồm những gì?

Toàn Thiện Phát đưa đến nguyên tắc hợp đồng mẫu trong thi công xây dựng để bạn đọc cùng tham khảo.

1. Khái niệm và đặc điểm của mẫu hợp đồng nguyên tắc trong thi công

Mẫu hợp đồng nguyên tắc trong xây dựng ngày càng được sử dụng rộng rãi, đây là loại hợp đồng để thực hiện việc thi công xây dựng công trình, hạng mục công trình hoặc phần việc xây dựng công trình theo thiết kế xây dựng công trình. Tất cả các mẫu thi công đều được nêu rõ thông tin một cách đầy đủ giữa hai bên.

hợp đồng nguyên tắc

Mẫu hợp đồng nguyên tắc trong thi công xây dựng ngày càng được sử dụng phổ biến

Nguyên tắc hợp đồng mẫu được hiểu là loại hợp đồng ghi lại sự thỏa thuận giữa các bên. Nội dung chính của hợp đồng là thỏa thuận, xác lập những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ các bên. Các nội dung nguyên tắc đều phải thật chính xác, được xây dựng trên tinh thần trung thực, công bằng và tôn trọng lẫn nhau.

Mẫu hợp đồng nguyên tắc trong thi công trong xây dựng thiên về bên pháp luật chuyên ngành nhiều hơn. Tuy nhiên, nó cũng có một số nét đặc trưng cơ bản sau đây:

– Bao gồm 2 chủ thể là bên giao và bên nhận

– Mang tính chất là một văn bản hợp đồng dân sự

Đầu tiên, hợp đồng nguyên tắc xây dựng bao gồm 2 chủ thể đó là bên giao và bên nhận. Bên giao ở đây có nghĩa là nhưng bên đại diện cho chủ đầu tư hoặc có thể là nhà thầu chính. Bên nhận thầu thuộc về bên chủ đầu tư, có thể gọi họ là nhà thầu phụ. Ngoài ra, bên nhận thầu còn có quyền trực tiếp liên doanh với các nhà thầu.

hợp đồng nguyên tắc
Hợp đồng nguyên tắc thi công trong xây dựng là một văn bản hợp đồng dân sự

Nói rằng, hợp đồng nguyên tắc thi công trong xây dựng là một văn bản hợp đồng dân sự bởi nó được xây dựng thành văn bản một cách hoàn chỉnh và có đầy đủ chữ ký của các bên liên quan theo đúng yêu cầu của pháp luật. Nếu trường hợp một bên tham gia đứng danh nghĩa là một tổ chức thì ngoài việc cần lấy chữ ký của cá nhân thì chúng ta cần đóng dấu theo quy định của pháp luật ban hành.

2. Mẫu hợp đồng nguyên tắc trong xây dựng

Để khách hàng tiếp nhận thông tin được cụ thể hơn, Toàn Thiện Phát đưa ra mẫu hợp đồng nguyên tắc trong thi công xây dựng để khách hàng tham khảo:

                     HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Số……………./HĐ-XD

Hôm nay, ngày….. tháng ……năm……. tại…………………………………… chúng tôi gồm các bên sau đây:

 1. Bên Giao thầu (gọi tắt là bên A):

– Tên đơn vị:……………………………………………………………………………………………..

– Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………………………

– Họ tên, chức vụ người đại diện:…………………………………………………………………

– Điện thoại:…………………..; Fax:………………; Email:………………………………………………..(nếu có)

– Số hiệu tài khoản giao dịch tại kho bạc hoặc tại tổ chức tín dụng của đơn vị: ………………………………………………………………………………………………………………..

– Mã số thuế:……………………………………………………………………………………………..

– Thành lập theo quyết định số: …………..(hoặc đăng ký kinh doanh) cấp ngày …. tháng …. năm.

– Theo văn bản ủy quyền số…………………………………………………………………..(nếu có)

 1. Bên nhận thầu (gọi tắt là bên B):

– Tên đơn vị:………………………………………………………………………………………………

– Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………………………

– Họ tên, chức vụ người đại diện:…………………………………………………………………

– Điện thoại:…………………..; Fax:…………………..; Email:………………………………………………..(nếu có)

– Số hiệu tài khoản giao dịch tại kho bạc hoặc tại tổ chức tín dụng của đơn vị: ………………………………………………………………………………………………………………..

– Mã số thuế:……………………………………………………………………………………………..

– Thành lập theo quyết định số: …………..(hoặc đăng ký kinh doanh) cấp ngày …. tháng …. năm ..

– Theo văn bản ủy quyền số……………………………………………………………………………………….(nếu có)

– Chứng chỉ năng lực hành nghề số:… …………………..do.. …………….cấp ngày… tháng… năm..

Ngoài ra trong bản hợp đồng còn thể hiện rõ nội dung công việc, đơn giá, tiến độ thi công và trị giá hợp đồng. Ngoài ra cũng cần nêu cụ thể trách nhiệm của mỗi bên trong hợp đồng thi công xây dựng công trình.

Mẫu hợp đồng nguyên tắc trong xây dựng đầy đủ và chặt chẽ

Trách nhiệm bên A là cung cấp vật tư đảm bảo chất lượng, số lượng, cung cấp đầy đủ điện, nước đến công trình, tạm ứng và thanh toán kịp thời. Ngoài ra bên A cần cung cấp bản về kỹ thuật công trình, cử người giám sát thi công về kỹ thuật, tiến độ công trình.

Trong một số trường hợp, bên A có thể thay mặt bên B giải quyết các yêu cầu gấp rút trong quá trình thi công. Đình chỉ thi công nếu thấy không đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, an toàn lao động hoặc lãng phí vật tư.

Bên B có trách nhiệm thi công theo đúng thiết kế, đảm bảo tiến độ và các yêu cầu cụ thể của Bên A đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật của công trình, sử dụng tiết kiệm, hợp lý nguyên vật liệu. Nếu làm sai, làm hỏng, lãng phí phải làm lại không tính tiền công và phải bồi hoàn vật liệu.

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC TIẾNG ANH (SONG NGỮ) ĐƯỢC NHIỀU DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG NHẤT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

PRINCIPAL CONTRACT

“Re:……………..”

 • Căn cứu Bộ luật Dân sự và Luật thương mại đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa họp X, kỳ hợp thứ 7, thông qua ngày 14/06/2005 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006;
 • Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên;
 • Pursuant to the Civil Code and the Commercial Law adopted by the 10th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam at the 7th session dated 14 June 2005 with the effect from 01 January 2006;
 • Based on the demand and capability of the two parties,

Hôm nay, tại văn phòng ………………………………….., đại diện hai bên gồm có:

Today, at the head office of …………………………., representatives of the two parties consist of:

I – BÊN A:

I – PARTY A:

Địa chỉ:……………………………………………………

Address:…………………………………………

Mã số thuế:…………………………………………

Tax code:…………………………………………

Người đại diện: …………………………………………Chức vụ:…………………………………………

Represented by: Position:

II – BÊN B:

II – PARTY B:

Địa chỉ:…………………………………………

Address:…………………………………………

Mã số thuế:…………………………………………

Tax code:…………………………………………

Người đại diện: …………………………………………Chức vụ:…………………………………………

Represented by: …………………………………………Position:…………………………………………

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng nguyên tắc này với các điều khoản sau:

The two parties have mutually agreed to enter into this contract with the terms as follows:

Điều I. Nội dung hợp đồng

Article I. Contents of contract

 • Party A agrees to sell and Party B agrees to buy milk products distributed by Party A.
 • The authentication value of the contract shall be agreed upon by the two parties. The prices shall be based on the market from time to time and the quantity shall be as per each order of party A.
 • Bên A đồng ý bán và Bên B đồng ý mua các loại sản phẩm sữa do Bên A phân phối.
 • Giá trị chứng thực của hợp đồng sẽ được hai bên thỏa thuận thống nhất. Giá cả theo thị trường tại từng thời điểm thực hiện, số lượng theo từng đơn hàng Bên A đặt hàng của Bên B.

Điều II. Chất lượng, tiến độ giao hàng

Article II. Quality, delivery schedule:

 • Chất lượng: Bên A chịu trách nhiệm với Bên B về chất lượng sản phẩm, nguồn gốc sản phẩm, chủng loại theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Hàng mới 100%.
 • Tiến độ giao hàng: Khi Bên B có nhu cầu mua hàng, Bên B thông báo trước cho Bên A 02 ngày, Bên A có trách nhiệm cung cấp đủ số lượng và chủng loại sản phẩm theo yêu cầu của Bên B.
 • Quality: Party A is responsible to Party B for product quality, orgin and categories according to the standards of the manufacturer. The products shall be 100% brand new.
 • Delivery schedule: When Party B wants to buy products, Party B shall give a 02-day notice to Party A. Party A shall be responsible for providing products in sufficient quantity and proper categories at the request of Party B.

Điều III. Phương thức thành toán, chế độ bảo hành

Article III. Payment method, warranty

 • Payment method: Party B shall make payment to Party A by bank transfer or in cash within 7 days from the date on which Party B receives the required quantity of goods, financial invoice stiplulated by the government.
 • Warranty: The products shall be covered under warranty in accordance with the manufacturer’s standards. During the warranty period, if a product fails to meet requirements on quality, affecting the salability of Party B, then Party A shall have responsibility for exchanging goods and reimbursing the value of damage to Party B.
 • Phương thức thanh toán: Bên B thành toán cho Bên A bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt trong vòng 7 ngày kể từ ngày Bên B nhận đủ số lượng hàng theo yêu cầu, hóa đơn tài chính đúng quy định của nhà nước.
 • Chế độ bảo hành: Sản phẩm được bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, trong thời gian bảo hành nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng làm ảnh hưởng đến khả năng tiêu thu của bên B thì bên A phải có trách nhiệm đổi hàng và bồi hoàn giá trị thiệt hại cho bên B.

Điều IV. Trác nhiệm mỗi bên

Article IV. Responsibilities of each party

Trách nhiệm của Bên A:

Responsibilities of Party A:

 • Giao hàng theo đúng số lượng, chất lượng, chủng loại và tiến độ giao hàng.
 • Chịu trách nhiệm nguồn gốc hàng, hóa đơn tài chính khi giao hàng.
 • Delivering goods which meet requirements on quantity, quality, categories and schedule.
 • Being responsible for origin of goods, financial invoice upon delivery.

Trách nhiệm của Bên B:

Responsibilities of Party B:

 • Bố trí giám sát việc thực hiện giao hàng.
 • Tiếp nhận và nghiệm thu hàng khi bên A giao.
 • Thanh toán cho bên A giá trị hợp đồng theo quy định tại điều 3 của hợp đồng này.
 • Appointing staff to supervise the delivery and receipt of goods
 • Receiving and taking over goods upon the delivery of Party A
 • Making payment to Party A for the value of the contract as stipulated in Article 3 of this contract.

Điều V. Điều khoản thực hiện

Article V. Terms of implementation

 • Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày………………………..
 • Khi hợp đồng hết hiệu lực, trong vòng 30 ngày, nếu hai bên không có gì vướng mắc, Hợp đồng nguyên tắc này mặc nhiên được thanh lý.
 • Hợp đồng này được làm thành 02 bản. Bên A giữ 01 bản, Bên B giữa 01 bản để thực hiện.
 • This contract takes effect from the date of signing to the end of……………………….
 • Within 30 days after the expiration of the contract, if there is no problem between the two parties, this contract shall be automatically liquidated.
 • This contract is made in 02 original copies. Party A retains 01 copy and Party B retains 01 copy for implementation.

Trên đây là mẫu hợp đồng nguyên tắc trong thi công xây dựng mà Công ty Toàn Thiện Phát cung cấp đến các bạn, mong rằng bài viết sẽ mang đến nhiều thông tin bổ ích cho khách hàng.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Hotline 0903.950.189 hoặc truy cập website https://ttpdn.com để được tư vấn miễn phí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *